Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18).

Predpisuje natančen obseg hidrogeoloških raziskav, ki jih morajo zavezanci opraviti v sklopu okoljevarstvenega dovoljenja (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja. Določa merilna mesta, parametre in obseg obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva:

  • odlaganja odpadkov na odlagališču
  • izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)