Ministrstvo za okolje in prostor (Direkcija za vode) je omogočilo s spremembo zakonodaje, da koncesionar zniža dajatve iz koncesije tudi do 80%, če uporabljeno podzemno vodo vrača nazaj v vodonosnik. Naše podjetje vam ponuja celovit inženiring s področja hidrogeologije in vrtanja: projektiranje (hidrogeološke osnove, rudarski projekt) in izdelava reinekcijske vrtine.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10)!!!

Uredba predpisuje, da se mora odvajanje komunalne odpadne vode, ki ni speljana v javno kanalizacijo ustrezno prečistiti v malih komunalnih čistilnih napravah in sicer:

  • do konca leta 2015 na zavarovanih in občutljivih območjih
  • do konca leta 2017 na preostalih območjih

V našem podjetju vam glede odvajanja odpadnih vod ustrezno svetujemo in izdelamo hidrogeološko poročilo, ki je pogoj za izvajane predpisanega obratovalnega monitoringa.