Po zakonodaji je potrebno v vodovarstvenih območjih za dejavnosti obvezno izvesti analizo tveganja. Šteje se, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa sprejemljivo, če to izhaja iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje.kar je podlaga za izdajo vodnega soglasja.

 

MATEMATIČNI MODEL

Na podlagi podatkov o geologiji, črpalnih poizkusih in nivojev podzemne vode, se določi hidrogeološke prametre vodnega telesa. Ti podatki so ključni pri izdelavi matematičnega modela toka podzemne vode.

OPREDELITEV TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE

Glede na rezultate matematičnega modela se predvidi razširjanje potencialnega onesneževala in njegovo koncentacijo v času in prostoru ter oceni tveganje pri določenih dogodkih.