ČRPALNI PREIZKUSI

Sodobni pristop uvaja ustrezen kriterij za določanje optimalnega črpanja, ki zagotavlja dolgotrajen nemoten odvzem vode iz kaptažnega objekta ter preprečuje hitro staranje vodnjaka. To omogoča izvedba črpalnih preizkusov na podlagi katerih pridobimo podatke, ki nam podajo hidrodinamične parametre vodonosnika.

 

MONITORING

Monitoring vpliva črpanja na podzemne vode je ena od osnovnih zahtev ARSO. Poleg tega nam spremljanje pomembnih parametrov črpališča skozi daljše časovno obdobje zagotavlja celovit pregled nad količinami in kvaliteto podzemne vode v danem vodnem telesu. Najpomembnejše pri monitoringu podzemnih vod je ustrezna postavitev opazovalnih vrtin (mreža piezometzrov) glede na črpalni objekt. Monitoring je potrebno opravljati tudi zaradi spremljanja delovnega režima črpalke. Pri neugodnem delovnem režimu je poraba električne energije tudi do dvakrat večja od optimalne, kar bistveno zvišuje ceno pridobivanja vode. Razpolagamo tudi z najsodobnejšo opremo za monitoring (radijska povezava sond z logerji).