Namen geoloških raziskav je določitev realne erozijske ogroženosti in plazljivosti terena obravnavnega območja, saj že izdelane opozorilne karte podane v merilu 1: 250.000, podajo samo informativno oceno ogroženosti.

Erozijsko poročilo je potrebno narediti pred izgradnjo objektov, če se ta nahaja na plazljivo ogroženem terenu.