Naš inštitut vam izdela hidrogeološko poročilo za potrebe pridobitev vodnega dovoljenja, dovoljenja za raziskave podzemne vode, koncesije, možnosti ponikovanja in črpanja, obratovalnega monitoringa, vpliva čistilnih naprav na podzemne vode po ugodnih cenah.

VODNA DOVOLJENJA

 V inštitutu Geo-Aqua Vam svetujemo ter nudimo kompletni hidrogeološki inženiring. Ocenimo obstoječo situacijo, definiramo problem ter izvedemo vsa potrebna raziskovalna dela. Pridobljene podatke ustrezno ovrednotimo in analiziramo. Na podlagi rezultatov izdelamo strokovne hidrogeološko poročilo, ki se predloži prošnji za pridobitev koncesije ali vodnega dovoljenja.

 

ZAŠČITA VODNIH VIROV 

Predlog zaščite vodnih virov je ena od osnov pri planiranju izrabe prostora in predstavlja optimalno zaščito pitne vode, v kolikor so realizirani vsi predpisani pogoji, ki vplivajo na kakovost pitne vode na danem območju. Zaščita vodnih virov se izvede v obliki vodo varstvenih pasov okoli vodnega vira. Osnovo za določitev le-teh predstavljajo litološka sestava terena, površinske in podzemne razvodnice ter tektonika in hidrogeološke značilnosti ozemlja.

Raziskave

Da bi čim bolje določili najprimernejša območja za izdelavo črpališč, je potrebno izvesti naslednje osnovne raziskave:

  • hidrogeološko kartiranje

  • geofizikalne raziskave

  • ovrednotenje in analiza vseh arhivskih podatkov

  • izdelava matematičnih modelov toka podzemnih vod

  • izdelava hidrogeološke karte v merilu 1: 5000

S temi postopki je možno izdelati optimalni hidrogeološki model območja na podlagi katerega se optimalno določi mikrolokacijo in globino vrtine/vodnjaka.