Če se območje nahaja na potencialno poplavno ogroženem terenu, je potrebno v skladu z zakonom, zagotoviti hidravlično-hidrološko presojo vodnega režima reke ali potoka. Ocena mora zajemati presojo visokih vod s povratno dobo 100 let. Na podlagi hidrološkega poročila se določi poplavna in erozijska ogroženost danega terena in določi omlitvene ukrepe.

STOLETNE VODE

Na podlagi profila struge vodotoka in računske analize padavin, pretokov ter vodostajev, se rekonstruira pretočno krivuljo potoka. Tako se lahko natančno določi koto stoletnih vod na danem območju.

DOLOČITEV POPLAVNE OGROŽENOSTI

Glede na višino poplavnega vala pri stoletnih vodah se določi poplavno ogroženost območja (stopnjo) in predvidi eventualne protipoplavne ukrepe.