Po zakona o varstvu okolja je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje v postopku priprave plana, če:

  • se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (drugi odstavek 40. člena ZVO) ali
  • MOP oceni, da bi lahko izvedba plana imela verjetno pomembne vplive na okolje (tretji odstavek 40. člena ZVO).

V postopku presoje o potrebnosti izvedbe CPVO mnenje o pomembnih vplivov OPPN/izgradnje objekta na okolje podajo pristojni organi:

  • Zavod za varstvo narave Republike Slovenije (ZRSVN),

  • Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV),

  • Ministrstvo za kulturo (MK),

  • Ministrstvo za zdravje oz. NlJZ,

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).