Hidrogeološko poročilo
– vodno dovoljenje

Hidrološko poročilo –
stoletne vode, poplave

Vrtanje vrtnine,
vodnjaka

Analiza
tveganja

Monitoring podzemne vode

Črpalni
preizkus

Nalivalni/ponikovalni  preizkus

Čiščenje vrtnine,
vodnjaka

Geofizikalne in geomehanske raziskave, elaborat

 Okoljsko poročilo, okoljevarstveno svetovanje

Erozijsko poročilo, določitev dejanske erozisjke ogroženosti