• Petrol d.d.
 • Občina Ig
 • Vrtina d.o.o.
 • Nuklearna elektrarna krško d.o.o.
 • Agencija RS za okolje
 • Lek d.d.
 • Direkcija RS za ceste (DRI)
 • Kostak d.d.
 • Okp Rogaška Slatina d.o.o.
 • Telekom Slovenije d.d.
 • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o
 • Komunalno podjetje ptuj d.d.
 • KSP Hrastnik d.d.
 • JP komunala Radeče d.o.o.
 • Sava Turizem d.d.
 • Tuš d.d.
 • Mestna občina Ljubljana
 • VO-KA Ljubljana
 • Energetika Ljubljana d.o.o.
 • Energetika Celje d.o.o
 • Eko-park d.o.o.
 • TPC Livade d.o.o.
 • Hidroinžiniring d.o.o.
 • Mariborsdki vodovod d.d.
 • VIPAP Krško d.d
 • OMW Slovenija d.o.o.
 • Novoterm d.d.
 • Helios d.d.
 • Papirnica Goriučane d.d
 • Komunala Izola d.o.o.
 • Hoteli Palace d.d.
 • Acroni d.o.o.
 • Občina Brežice
 • Mestna Občina Celje
 • Kranjska investicijska družba d.o.o.
 • Občina Mirna peč
 • GZ Celje d.o.o.
 • Primorje Geotehnika d.o.o.
 • Delo d.d.
 • Občina Metlika
 • ETA d.d.
 • Občina Poljčane
 • Občina Kozje
 • Občina Markovci
 • IGM Sava d.d.
 • CP Kranj d.d.
 • Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
 • Gold Club d.o.o.
 • Golf Club Ptuj d.o.o.
 • KSP Litija d.o.o.
 • Komunala Kranj d.o.o.
 • Geodrill d.o.o.
 • ENACON s.r.o
 • Environcorpo s.a.
 • ERM s.r.o.
 • LENOCI Environmental Consulting Ltd.
 • CRA (Europe)Ltd.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina HV-1; Hoteli Palace d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina GV-1; Mariborski vodovod d.d.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina S-1; IGM Sava d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina LIV-1; TPC Livade d.o.o.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Lašče N, S; Kostak d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Orehovec in Črešnjevec; Kostak d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje Jama; Kostak d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje RC; Komunala Sl. Bistrica
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Šikole; Komunala Sl. Bistrica
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Velenik; Komunala Sl. Bistrica
 • idejna zasnova globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, Vo-ka Celje
 • hidrogeološko poročilo o zajemu podzemne vode iz karbonatnega vodonosnika, vrtina P-1
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjaki Vipap; Vipap d.d.
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika ter odvzem vzorcev za določitevgeokemičnih značilnosti termalne vode iz vrtine Liv-1, TPC Livade d.o.o.
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika ter odvzem vzorcev za določitevgeokemičnih značilnosti termalne vode iz vrtine Liv-2, TPC Livade d.o.o.
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Sp.Stari grad,Kostak d.d.
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Dobova, Občina Brežice
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Unično, KPS Hrastnik
 • kemično-mehanska revitalizacija globoke vrtine Rore, Kostak d.d.
 • kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v Lek-Lendava, Lek d.d.
 • kemično-mehanska revitalizacija vrtin Tinsko, OKP Rogaška Slatina
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Stiles, Komunala Sevnica
 • kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v Ormožu, Komunalno podjetje Ormož
 • kemično-mehanska revitalizacija vrtine v Kresnicah, Komunala Litija
 • kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v vodarni Brezova noga, Vo-ka Ljubljana
 • kemično-mehanska revitalizacija vrtine v vodarni Velenik, Komunala Sl. Bistrica
 • kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v vodarni Skorba, KP Ptuj d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak Z-1, Zvezda
 • črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na vrtini GV-5, KP Ptuj d.d.
 • hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja I; CP Kranj d.d
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice vodnjak NEK-1, NEK d.o.o.
 • hidrologija reke Krke-umeritve vodomerne late, Novoterm d.d.
 • strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak D-1, Delo tiskarna, d.d.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, črpačišče Šikole, Komunala Sl. Bistrica
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina M-1, KID
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina Liv-2, TPC Livade d.o.o.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak Cv-1 ; PS Cimos d.o.o.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja Pohorje, Komunala Sl. Bistrica
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki V-1 do V-3,Komunala Sl. Bistrica
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki črpališče Skorba, Komunala Ptuj
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki črpališče Lancova vas,Komunala Ptuj
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja občine Hrastnik; KSP Hrastnik
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja Studenice,OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Poljčane, Vt in Vl, OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja II; CP Kranj d.d
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje Erika; Gold Club d.o.o.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina Gvž-1; KP Ptuj d.d.
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Ar-1, P-1; ARSO
 •  strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjaki V 1-5; papirnica Goričane d.d.
 • poročilo o rezultatih kompleksnih geofizikalnih raziskav za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtine na področju severno od Celja, Vo-ka d.o.o. Celje
 • poročilo o rezultatih kompleksnih geofizikalnih raziskav za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažnevrtine na področju Planine
 • hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, vrtina P-1
 • kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtin na področju Dravskega polja,Komunala Slovenska Bistrica
 • kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtine na zahodnemobrobju Ljubljane, KID
 • georadarske raziskave za določitev mikrolokacije poteka Avstroogerskega vodovoda, Komunala Izola
 • kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtinena območju Treblenega, KID
 • kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtinena območju Loč, Kračun d.o.o.
 •  hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, KSP Hrastnik
 • hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, KS Vitanje
 •  hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode, g. Brečko
 •  hidrogeološke raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem termalne vode –I. in II. faza,Zavod Ivana Cankarja
 • geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode, Lek d.d.
 • geofizikalne raziskave za določitev sestave tal, MOL
 • geofizikalne raziskave za določitev sestave tal, TPC Livade d.o.o.
 • geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode,Primorje-geotehnika d.o.o.
 • geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode, Acroni d.o.o.
 • geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode, občina Hrastnik
 • idejna zasnova globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje,Vo-ka d.o.o. Celje
 • raziskave o zdravilnosti geotermalne vode iz vrtine Liv-1 v Jagodju – baneološko poročilo,TPC Livade d.o.o.
 • dolgoletni monitoring podzemnih vod, Lek d.d.
 • program geomehanskih raziskav za kompostarno v Lendavi, Lek d.d.
 • program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Krško, Kostak d.d.
 • program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Dobova, Občina Brežice
 • program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Unično, KPS Hrastnik
 • program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Pragersko, komunala Sl. Bistrica
 • program hidrogeoloških raziskav dela Ljubljanskega polja, Lek d.d.
 • hidrogeološke raziskave vpliva črpališča Skorba na hidrodinamične razmere na Dravskem polju,KP Ptuj d.d
 • hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.
 • geotennično in hidrogeološko mnenje o plazu pri Andražu
 • dolgoletni monitoring podzemnih vod, Kostak d.d          
 • dolgoletni monitoring podzemnih vod na območju Mengša, Lek d.d.
 • geološka spremljava globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, JP Enrgetika Celje
 • karotažne meritve v globoki vrtini L-1 za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, JP Enrgetika Celje
 • geološke raziskave zalog in virov za razširjeni pridobivalni prostor v gramoznici Pleterje – I.faza, GZ Celje d.o.o.
 • raziskave geotermalne vode iz vrtine Liv-2 v Jagodju, TPC Livade d.o.o.
 • geološke/geomehanske raziskave tal na področju Smerji I, KEN d.o.o.
 • monitoring podzemnih vod na Dravskem polju, piezometer GP-1, KP Ptuj d.d.
 • hidrogeološke raziskave prodnih zasipov na N delu Ljubljanskega barja, Omnia d.o.o.
 • hidrogeološke raziskave za prodnega zasipa Kamniške Bistrice na območju Kamnika, ETA d.d.
 • geološke/geomehanske raziskave tal na področju Smerji II, KEN d.o.o.
 • geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju parcel za potrebe projektne dokumentacije zaizgradnjo IVK centra v Ljubljeni, MOL
 • geološko-rudarsko-inženirska presoja mikrolokacij, ARSO
 • hidrogeološke raziskave prodnih zasipov Save na območju Videm-Krško, DRSC
 • hidrogeološke raziskave vodonosnikov Polhograjskega hribovja, Maket d.o.o.
 • geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju parcel za potrebe projektne dokumentacije zakopališče Kolezija, MOL
 • geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju Rogoznice, GP Ptuj, d.o.o.
 • geotehnično in hidrogeološko raziskave na Kresnicah, KP Litija
 • dolgoletni monitoring podzemnih vod na deponiji Brežice, KPS Brežice      
 • hidrologija potoka Vrčice, CP Kranj d.d.
 • hidrološka presoja potoka Gradaščice, več naročnikov
 •  
 • environmental assessment of Novem in Žalec, Slovenia, Enacon s.r.o.
 • environmental assessment of Crouzet in Sl. Bistrica, Slovenia, Environcorpo s.a.
 • environmental assessment of industrial areas in Koper, Slovenia, Enacon s.r.o.
 • environmental assessment (I) of Novoterm in Novo Mesto, Slovenia, ERM s.r.o.
 • environmental assessment (II) of Novoterm I in Novo Mesto, Slovenia, ERM s.r.o.
 • strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu predvidenega drenažnega vodnjaka na kompleks z vodo zalitihgramoznic in mrtvice, Lek d.d.
 • hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.
 • strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu globokih vrtin na pliocenski in kvartarni vodonosnikDravskega polja, KP Ptuj
 • strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu globokega vodnjaka na kvartarni vodonosnikLjubljanskega polja polja, Delo Tiskarna d.d.
 • hidrogeološka študija vpliva kamnoloma na črpališče Rore, Kostak d.d.
 • strokovno mnenje o vplivu odvzema savske vode na vodno telo površinskih in podzemnih vod na območju NEK Krško, NEK d.o.o.
 • strokovno mnenje o vplivu površinskih in podzemnih vod na območju Starih Žiri
 • hidrogeološka ocena o možnosti ponikovanja v kvartarni vodonosnik na območju Količevega, Helios d.o.o.
 • analiza tveganja, Primorje geotehnika d.o.o.
 • analiza tveganja, Golf Ptuj d.o.o.
 • analiza tveganja, Hidroinženiring d.o.o.
 • analiza tveganja, Geodrill d.o.o.
 • analiza tveganja (Ljubljansko Barje), Trampuž
 • hidrogeološka študija vpliva predvidenih črpalnih vrtin na vrtino VG-4 (Nova vas), Komunala Ptuj d.o.o.
 • izdelavadelava študije možnosti ponikovanja na območji ICV, Občina Krško
 • izdelava študije možnosti ponikovanja na območju Markovcev, Občina Markovci
 • izdelava študije možnosti ponikovanja na območju Poljčan, Občina Poljčane
 • analiza tveganja, OMW d.o.o.
 • analiza tveganja, občina Metlika
 • rudarski projekt za raziskovalno-kaptažno vrtino PG-2/03, Občina Mirna Peč
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino L-1 (700m), Občina Celje
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino Liv-2 (150m), TPC Livade d.o.o
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtno D-1 (200m)
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino M-1 (200m), KID
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino GV-5 (200m), KP Ptuj
 • rudarski projekt za globoki vodnjak, Lek d.d.
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino RKV-1 (650m), Kračun d.o.o.
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino Pp-1 (300m), KID
 • rudarski projekt za geosondo v Bizoviku
 • rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino GVž-1 (200m), KP Ptuj
 • izdelava elaborata za določitev zalog v gramoznici Pleterje, GZ Celje d.o.o.
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine Planina (160m)
 • izdelava mreže piezometrov, Lek d.d.
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (200m) na Dravskem polju, Komunala Slovenska Bistrica
 • izdelava mreže piezometrov, Občina Brežice
 • izdelava mreže piezometrov, Kostak d.d.
 • izdelava mreže piezometrov, KPS Hrastnik
 • izdelava mreže piezometrov, komunala Sl. Bistrica
 • izdelava mreže piezometrov, KP Ormož
 • izdelava vrtin Loka za toplotno črpalko
 • izdelava mreže ponikovalnih piezometrov, Občina Krško
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (250m) na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.
 • izdelava raziskovalne vrtine M-1 (400m), KID
 • izdelava geomehanskih vrtin (16) za razširjeni pridobivalni prostor v gramoznici Pleterje – I. faza,GZ Celje d.o.o.
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine LIV-2 (140m) v Izoli, TPC Livade d.o.o.
 • izdelava mreže piezometrov, Vipap d.d.
 • izdelava piezometrične vrtine na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.
 • izdelava piezometrične vrtine pri Kamniku, ETA Kamnik d.d.
 • izdelava mreže piezometrov, DRSC
 • izdelava raziskovalne vrtine Pp-1 (300m), KID
 • izdelava raziskovalne vrtine za toplotno črpalko v Zgornjem Kašlju 
 • izdelava vrtine za geosondo (100m) v Bizoviku
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (250m) na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.
 • izdelava geomehanskih vrtin (7) v opekarni Rogoznica, GP Ptuj d.o.o.
 • izdelava raziskovalnih vrtin na Koleziji, MOL
 • izdelava mreže piezometrov, Občina Krško
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (40m) na Ljubljanskem polju, ARSO
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (25m) na Ljubljanskem polju, Trampuž
 • izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (30m), Dom upokojencev Ptuj d.o.o.
 • izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (15m), občina Markovci
 • izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (10m), občina Poljčane
 • izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (30m), Eko park d.o.o.
 • izdelava vrtin in pridobitev dovoljen na več objektih toplotnih črpalk in geosond (izdelava rudarskega projekta, vrtanje, vgraditev geosonde, itd)